ایلیا ولبینگ

پاسخی به نیاز توجه به به‌زیستی محیط های شغلی

درباره ولبینگ

ایلیا ولبیینگ پاسخی است به نیاز توجه به بهزیستی افراد در محیط‌های شغلی. ما در ایلیا ولبيینگ با رويکردي مشفقانه و بی‌قضاوت به بهبود بهزيستی و توانمندسازی افراد در جنبه‌های شخصی و حرفه‌ای متعهد هستيم. اين مهم را از طريق ارائۀ خدمات فردی و گروهی که متناسب با نياز افراد و گروه‌ها طراحی شده است دنبال می‌کنيم.  تيم ما با پشتوانه دانش تخصصی و آشنایی با چالش‌های سازمانی اينجاست تا در سفر شفا و بالندگي همراهيتان کند.

چرا ولبینگ ایلیا

تیم مجرب

تیمی شامل ۵۰ روان‌شناس مجرب

برنامه‌ریزی دقیق

با برنامه‌های دقیق و جذاب

اثرگذاری بالا

تاثیری به بزرگی دل‌هایتان

همگام با شما

همگام با همه‌ی سازمان‌ها و ارگان‌ها

همکاران ما

ما در ولبینگِ ایلیا

نظرات

به‌نظر من ولبینگ ایلیا امری است که باید در تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی همه‌گیر شده و این خدمت را بتوان به همه‌ی محیط‌های شغلیی ارائه داد.
آرش حسینیان
هر چه بیشتر می‌گذرد به این بیشتر پی می‌برم که پس از اولین جلسه‌ی ولبینگ ایلیا اوضاع سازمان ما تغییرات محسوسی داشته و محیط کاری ما آرام‌تر و بهتر شده است.
الهه پوینده

همگام با ایلیا ولبینگ

راهکاری برای بهبود زیستن بهتر در محیط‌های کاری